Szanowny kliencie!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym zasady pobytu w naszych domkach. Regulamin został stworzony z myślą o Was, aby zapewnić wszystkim komfortowy i bezpieczny wypoczynek.

Regulamin pobytu w obiekcie „ Domki Zielone Skałki ”.

 1. 1.Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu krótkoterminowego, liczonego w dobach, domku znajdującego się w miejscowości Falsztyn przy ul. Błachuty 4. 

 2. 2.Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. Wszelkie zmiany dotyczące godzin przyjazdu lub odjazdu muszą być wcześniej ustalone z właścicielami domków. 

 3. 3.Do korzystania z domków uprawnione są tylko osoby zameldowane. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim. 

 4. 4.Warunkiem skorzystania z usług obiektu „Domki Zielone Skałki” jest dokonanie rezerwacji. 

 1. 5.Rezerwacji można dokonać : 

 1. 6.Pozostałą sumę za wynajem należy zapłacić gotówką w dniu przyjazdu, w momencie zakwaterowania. Na poczet pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych w obiekcie pobierana jest kaucja, (300 PLN). Kaucja zwracana jest w dniu wykwaterowania, po odbiorze, obejrzeniu obiektu i niestwierdzeniu żadnej szkody. 

 2. 7.W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi. 

 3. 8.Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. 

 4. 9.Zakwaterowanie i zameldowanie, odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, następnie podpisywana jest umowa najmu. 

 5. 10.Dokonując rezerwacji, a następnie podpisując umowę Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego. Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

 6. 11.Obiekt  ,,Domki Zielone Skałki” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 

 7. 12.W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz. 

 8. 13.Obowiązuje bezzwrotna kaucja za sprzątanie, w wysokości (150 PLN). 

 9. 14.Właściciele obiektu ,,Domki Zielone Skałki” nie ponoszą odpowiedzialności za doznane urazy, uszczerbek na zdrowiu Gości wynajmujących domki jak również osób trzecich. Goście korzystają z domków na własną odpowiedzialność. 

 10. 15.Właściciele obiektu ,,Domki Zielone Skałki” nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w domkach. 

 11. 16.Prosimy o dbanie o wynajęte domki, o wyłącznie światła i urządzeń elektrycznych, zakręcanie wody, o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Każdorazowo opuszczając teren posesji ,,Domki Zielone Skałki” Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. 

 12. 17.Utrata lub zniszczenie klucza, powoduje obciążenie Najemcy zwrotem kosztów odtworzenia, w wysokości* (50 zł), natomiast utrata lub zniszczenie pilota do bramy powoduje obciążenie Najemcy  zwrotem kosztów odtworzenia, wysokości* (200zł). 

 13. 18.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, i ze względu na nie, prosimy o używanie urządzeń elektrycznych  będących na wyposażeniu domku z należytą rozwagą (wyłącznie żelazka, płyty indukcyjnej itp.). Zabrania się używania w domkach urządzeń elektrycznych, o znacznym poborze mocy, nie znajdujących się na wyposażeniu, w szczególności grzałek elektrycznych, ogrzewaczy powietrza itp. Wyjątek stanowią aparaty do higieny osobistej (elektryczna szczoteczka do zębów, suszarka, maszynka do golenia) oraz inne drobne urządzenia elektryczne (laptop, ładowarki itp.) 

 14. 19.Właściciele obiektu ,,Domki Zielone Skałki” nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Wynajmującego. 

 15. 20.Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Parking jest bezpłatny, znajduje się na zamkniętej posesji, ale jest niestrzeżony! 

 16. 21.Prosimy o niezabieranie ze sobą zwierząt domowych. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort wszystkich gości, w naszych domkach, pobyt ze zwierzętami jest niemożliwy. 

 17. 22.Najemca po przekazaniu kluczy powinien dokonać odbioru domku tzn. sprawdzić stan urządzeń technicznych, elektrycznych, mebli itp. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić właścicieli o usterkach. -Brak informacji i uwag oznacza, że Najemca przyjmuje zań odpowiedzialność regulaminową, za stan obiektu i sprzętów się w nim znajdujących. 

 18. 23.Najemca obiektu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w domkach jak i na terenie obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających, w okresie trwania umowy najmu. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie jak i uszkodzenie elementów wyposażenia domku oraz ich zaginięcie / utratę. 

 19. 24.W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają osoby zgłoszone jako ich opiekun podczas pobytu na terenie obiektu, lub ich opiekunowie prawni, lub rodzice. 

 20. 25.Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić właścicieli o wystąpieniu każdej szkody. 

 21. 26.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00. 

 22. 27.Goście przebywający w obiekcie ,,Domki Zielone Skałki”, proszeni są o przestrzeganie ogólnych zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków. 

 23. 28.Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy Najmu w przypadku, gdy Goście w sposób rażący nie przestrzegają Regulaminu bądź zagrażają bezpieczeństwu swojemu i innych osób, a także kiedy narażają na szkody i zniszczenie wynajmowane domki. W takiej sytuacji Gość nie otrzyma zwrotu kaucji i kosztów najmu za niewykorzystany pobyt. 

 24. 29.Właściciel ma prawo wejścia do domku bez uzgodnienia w przypadku kiedy: zauważy niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu i życiu wynajmujących lub innych osób, lub zagrożeń technicznych, pożarem, zalaniem obiektu, z uzasadnieniem zapobieżenia szkodom lub ich ograniczenia. 

 25. 30.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych. 

Dziękujemy za zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu.

* Wartości obowiązujące podane w cenniku, najbardziej aktualne